Reporter&Thai Army Uncategorized

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิจิตร นำจิตอาสา ทำความดี ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความสวยงามความสะอาด และยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่ประชาชนด้วย

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิจิตร นำจิตอาสา ทำความดี ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความสวยงามความสะอาด และยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่ประชาชนด้วย

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2562 เวลา 10.00 น. ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 15 คน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 2 ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ทำให้บริเวณภายในหมู่บ้านมีความสะอาด เรียบร้อย สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม สร้างความสามัคคีให้แก่คนในหมู่บ้าน