ข่าว ร้อยเอ็ด ทุกข์ร้อนชาวบ้าน เกษตรกร

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2562เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้(ทุกประเภท /สมนึกบุญศรี/รายงาน/0885730542–

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2562เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้(ทุกประเภท
/สมนึกบุญศรี/รายงาน/0885730542–

วันนี้ (21 มกราคม 2562) 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดโดยคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด(คทช.จังหวัด) การแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง ท้องที่ตำบลอาจสามารถ ตำบลหนองขาม ตำบลหนองหมื่นถ่าน ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

เพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอุโมงค์และป่าหนองแวง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง พื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้(ทุกประเภท)

ในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อราษฎรตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอุโมงค์และป่าหนองแวง ท้องที่อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด(เพิ่มเติม) และพิจารณาพื้นที่เป้าหมายดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงขี้เหล็ก

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0885730542–