ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562

 

 

ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และได้มีประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 และได้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 120 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการ จึงได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 1/2562 ขึ้น โดยมีสาระสำคัญการประชุม อาทิ การรายงานสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นประจำปี พ.ศ.2561, กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561 รวมทั้งการทบเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

 

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นประจำปี 2562 ของหน่วยงานต่างๆ อาทิ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด/โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ฯลฯด้วย

ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด..

/////////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม/////จิตอาสางานแพทย์ร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ