ข่าว ราชบุรี ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร

ร้อยเอ็ดเข้มรับสงกรานต์ปี62มีใบขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเน้นใช้จยย.สวมหมวกกันน็อคมีพรบ.100%ทุกหมู่บ้านขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรและรักษ์ชีวิต รักษ์สาเกต รวมใจเป็นเขตหมวกนิรภัย100%เป้าตายไม่เกิน33รายต่อปี/สมนึก/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดเข้มรับสงกรานต์ปี62มีใบขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเน้นใช้จยย.สวมหมวกกันน็อคมีพรบ.100%ทุกหมู่บ้านขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรและรักษ์ชีวิต รักษ์สาเกต รวมใจเป็นเขตหมวกนิรภัย100%เป้าตายไม่เกิน33รายต่อปี

/สมนึก/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดเตรียมรับมือสงกรานต์ปี62/NBTV๑๐๑/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

เมื่อเช้าวันนี้19มีค62 เวลา10.00น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ประธานศูนย์ความปลอดภัยทางถนนร้อยเอ็ด ประธานกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองประธานศูนย์ฯ นายเกรียงไกร จิตธรรม เลขานุการศูนย์ฯ และคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 และรักษาความปลอดภัยทางถนนทั้งปี365วัน โดยนำโครงการ รักษ์ชีวิต รักษ์สาเกต รวมใจเป็นเขต หมวกนิรภัย100%ทุกอำเภอทุกหมู่บ้าน พร้อมให้ทำพรบ.จยย.ครบ100% ทั้งปีตายไม่เกิน33ราย

 

นายวันชัย คงเกษม ประธานศูนย์ฯกล่าวว่า.-ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจำนวนมาก ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจร กลับภูมิลำเนาและพาครอบครัว สังสรรค์รื่นเริงและท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งส่งผลทำให้มีความเสี่ยง ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง กว่าช่วงเวลาปกติ รวมทั้งมักจะทำให้เกิดปัญหาจราจรหนาแน่น ในเส้นทางสายหลักและสายรอง เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์พ. ศ. 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล ตามแผนบูรณาการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ. ศ. 2562 บรรลุเป้าหมายในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจังหวัดร้อยเอ็ด
จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์พ. ศ. 2562 ขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้ อาทิ
1 คณะกรรมการ องค์ประกอบผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการศูนย์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการสั่งการ เร่งรัดกำกับดูแลตรวจสอบติดตามประเมินผล การดำเนินงานให้คำแนะนำปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆ 2 กำหนดเครือข่ายสื่อสารในทุกระดับและการประสานงาน

คณะที่ 5 คณะทำงานกำกับดูแลปฏิบัติงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่แบ่งออกเป็น 5 คณะโดยรับผิดชอบอำเภอต่างๆรวม 20 อำเภอ มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุดตรวจ ชุดเคลื่อนที่ จุดสกัดกั้นประจำชุมชนหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางการแก้ไขปัญหา ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ออกตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ รายงานผลการตรวจติดตามและเสนอ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดในการประชุมและแถลงข่าวระหว่างวันที่ 12 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2562

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองประธานศูนย์ฯกล่าวว่า.- ความปลอดภัยทางถนนของพื้นที่ ขอให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาคุยกัน เพื่อที่เรา จะวางแผนปฏิบัติให้เห็นชัดเจนว่าเราจะสร้างการรับรู้ระดับพื้นที่ และกระจายไปถึงระดับครัวเรือนให้ได้ ซึ่งผลการทำงานจะสัมฤทธิ์ผล ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ลดลง และเราจะทำต่อ ทั้งปี ทาง คปภ.จะต้องทำต่อเนื่อง ให้มีประกันภัยมอเตอร์ไซค์ให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์

โดยที่กำนันผู้ใหญ่บ้านจะมาช่วยเหลือ มีการสำรวจจำนวนคัน ให้ครบในหมู่บ้าน ซึ่งทางขนส่งจะต้องมีข้อมูลว่ามอเตอร์ไซค์ 100 คันมาต่อทะเบียนเท่าไหร่ให้ศปถ.ในพื้นที่ กรุณาแจ้งให้ทีมงานมาคุยกันให้มากที่สุด แล้วเอาบทเรียนที่คุยกันมาถอดไปปฏิบัติให้เกิด ผลให้ได้ ไม่อย่างนั้นแล้วประชุมแล้วก็แล้วกันไป ไม่เกิดผลต่อการปฏิบัติ ในเรื่องธรรมนูญหมู่บ้านชุมชน ขอให้เร่งรัดให้เกิดผลโดยเร็ว เพื่อให้เข้ากับตัวชี้วัด

นายเกรียงไกร จิตธรรม เลขานุการศูนย์ฯ กล่าวว่า.-ระเบียบวาระการประชุมที่น่าสนใจได้มติดังต่อไปนี้ให้ขยาย ผลการดำเนินงานตามโครงการรักษ์ชีวิตรักษ์สาาเกตรวมใจ เป็นเขตหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดร้อยเอ็ด หรือ Helmet 100% โดยสรุปภาพรวมผลการดำเนินการของจังหวัดร้อยเอ็ดช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาพบว่ามีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น 66 ครั้ง เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังพศ 2558 ถึง 2560 จำนวน 69 ครั้งลดลงจำนวน 3 ครั้ง พบว่าเมาสุราเป็นร้อยละ 5 9.09 เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง

จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 83 คนเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังพ. ศ. 2558 ถึง 2560 จำนวน 73 คนเพิ่มขึ้นจำนวน 10 คนโดยผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่คิดเป็นร้อยละ 61.45

จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พศ 2561 รวม 10 ราย ซึ่งมีจำนวนผู้เสียชีวิตเท่าเดิม เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 2558 ถึง 2560 ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่ โดยมีสาเหตุสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด รองลงมาคือเมาสุราและตัดหน้ากระชั้นชิด โดยประเภทรถที่ทำให้เสียชีวิตสูงสุดอันดับแรก คือรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 70 จังหวัดร้อยเอ็ดเกิดอุบัติเหตุใหญ่จำนวน 3 ครั้งโดยเป็นอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอเสลภูมิ และอำเภอโพนทราย อำเภอละ 1 ครั้ง


จากการถอดบทเรียนพบว่าการที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ร่วมดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ ของแต่ละหน่วยงานภายใต้ แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ. ศ. 2561 อย่างจริงจังต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนอุบัติเหตุลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 2558 ถึงพศ. 2560


โดยพบว่ามีปัจจัยหรือแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนอาทิ มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยการตั้งจุดตรวจของตำรวจทั้งหมด 37 จุดตรวจ มีชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อตรวจความเรียบร้อยบนท้องถนน และตรวจจับผู้ที่เมาแล้วขับบนถนนสายรอง มีการประชาสัมพันธ์จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับผู้นำชุมชนและศูนย์ความปลอดภัยทางถนนอำเภอทั้ง 20 อำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ดมีการจัดตั้งกองร้อยน้ำหวาน ภาคประชาชน เพื่อคอยดูแลความปลอดภัยและตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ของคนในชุมชน


จากสถานการณ์ดังกล่าวศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ขึ้นโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการ ในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งหรือ Area Approach บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ และภาคประชาสังคม ในการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนหมู่บ้านอาสาสมัครต่างๆ และประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าภาพร่วมกัน

ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยมีช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ระหว่างวันที่ 18 มีนาคมถึงวันที่ 10 เมษายน 2562 ช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2562 หัวข้อหลักในการรณรงค์ใช้ชื่อว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ได้การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตามโครงการ “รักษ์ชีวิต รักษ์สาเกต รวมใจเป็นเขตหมวกนิรภัย100% จังหวัดร้อยเอ็ด” เป้าตายไม่เกิน33รายต่อปี

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–