Uncategorized

พิธีเปิดงาน แข่งขันกีฬาบ้านชุมทหารคัพ ครั้งที่ 2…

จ.อุทัยธานี…!! พิธีเปิดงาน แข่งขันกีฬาบ้านชุมทหารคัพ ครั้งที่ 2…!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี นายสุรสีห์ ศิลาภิวัฒน์ ปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.ห้วยคต เป็นประธานในการแข่งขันกีฬาบ้านชุมทหารคัพ ครั้งที่ 2 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี โดยมี นายวิเชียร เพ็งสอน ผู้ใหญ่บ้านชุมทหาร หมู่ 1 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2505 จ.ส.อ. สวัสดิ์ แสงสว่าง ทหารกองประจำการ จ.ลพบุรี ได้เข้ามาสำรวจพื้นที่เขต ต.ห้วยคต อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานีเห็นว่าบริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ จึงได้ชักชวนพี่น้องญาติพี่น้องจาก จ.ชัยนาทและจ.สิงห์บุรีมาจับจองพื้นที่เพื่อประกอบอาชีพทำไร่จึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า บ้านชุมทหาร ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะ ต.ห้วยคตเป็นกิ่ง อ.ห้วยคตจึงได้แบ่งพื้นที่หมู่ 1 ต.ห้วยคตขี้นโดยมีผู้ใหญ่บ้านชุมทหารท่านแรกคือ นายประเสริฐ มั่นปาน ปัจจุบันบ้านชุมทหารมีประชากร 1,300 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวน ในการจัดการแข่งขันกีฬาบ้านชุมทหารในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีโดยใช้กีฬาเชื่อมความรัก ความสามัคคีของชุมชน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดและยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาให้รู้จักกฎ กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย…ตู่ ฝนใต้

ภาพ/ข่าว ….วินัย ชำนาญปืน รายงาน….!! แจ้งข่าวสาร 093 – 1717897