จังหวัดปัตตานี คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ฝ่ายปกครอง


วันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ฝ่ายปกครอง


ฝ่ายความมั่นคง ผู้นำท้องที่/ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำทางศาสนา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) ประจำจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ
สำหรับประเด็นการหารือ ได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในพ้นที่ โอกาสนี้ คณะกรรมาธิการได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายสำคัญ ที่ส่วนราชการควรจะได้รับทราบและนำไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน