เชียงรายร่วมมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯจัดรดน้ำดำหัวล้านนาโบราณ


เชียงรายร่วมมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯจัดรดน้ำดำหัวล้านนาโบราณ

ณ หอแก้ว อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองเชียงราย(ไร่แม่
ฟ้าหลวง) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธี”สระ
เกล้าดำหัว” หรือรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสจังหวัดเชียงราย 18 อำเภอ ตามประเพณีล้านนา
จารีตโบราณดั้งเดิมของจังหวัดเชียงราย มีนายนคร พงษ์น้อย ผู้อำนวยการไร่แม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงรายพร้อมผู้อาวุโส 36 ท่าน จาก 18 อำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยว
ข้องให้การต้อนรับและร่วมพิธี


การจัดพิธี”สระเกล้าดำหัว” หรือรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของจังหวัดเชียงรายเนื่องใน
โอกาสเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดเชียงรายและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
จึงได้ร่วมกันจัดงานพิธีโบราณ รดน้ำดำหัวอย่างล้านนาขึ้นเพื่ออนุรักษ์ประเพณีที่สำคัญของ
ล้านนาให้คงอยู่ การรดน้ำดำหัวถือเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ ที่ไม่ใช่
เฉพาะบุคคลในครอบครัว แต่กตัญญูต่อผู้สูงอายุ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม ในงาน
จัดให้มีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปไม้โบราณ 16 องค์ จากรางพญานาค จากนั้น เป็นพิธี
ทางศาสนาและพิธีถวายเครื่องสักการะน้ำขมิ้นส้มป่อย หน้าแท่นพระสาทิสลักษณ์แม่ฟ้าหลวง
หร้อมกันนี้ ผศ.วิลักษณ์ ศรีป่าซาง กวีล้านนา จะร่ายกะโลงล้านนา นอบคารวะผู้อาวุโสที่
ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดเชียงราย และมีขบวนสาวสงกรานต์เชิญเครื่องคำนับเข้าสู่
บริเวณพิธี โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธี
มอบน้ำขมิ้นส้มป่อยและเครื่องคำนับเพื่อคารวะผู้อาวุโส……

จักรภัทร แสนภูธร ข่าว/ภาพ