คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี


วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.10 นาฬิกา ณ ห้อง 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานฯ โดยมี พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และพลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ ประธานอนุกรรมการด้านพิธีการและประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมพิธี
พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ กล่าวรายงานว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และสถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 รวมจำนวน 9 โครงการ ซึ่งโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการปลูกป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บ้านเสม็ดงาม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคส่วนต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนจนการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ทุกประการ จึงเห็นควรมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการเพื่อเป็นการขอบคุณและเป็นเกียรติประวัติสืบไป
ขณะที่พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ได้กล่าวในนามคณะกรรมการขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งผลให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างสมพระเกียรติและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ
สำหรับหน่วยงานที่ได้รับประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ แบ่งเป็น 16 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. กลุ่มกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. กลุ่มกระทรวงสนับสนุน 3. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. กลุ่มกระทรวงสาธารณสุข 5. กลุ่มกองทัพบก 6. กลุ่มกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร 7. กลุ่มกองทัพเรือ 8. กลุ่มสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 9. กลุ่มหน่วยงานขึ้นตรงสำนักนายกรัฐมนตรี 10. กลุ่มสื่อมวลชน 11. กลุ่มรัฐสภา 12. กลุ่มคณะผู้จัดทำวีดิทัศน์ 13. กลุ่มสนับสนุนจากจังหวัดจันทบุรี 14. กลุ่มบริษัทเอก 15. กลุ่มผู้สร้างก้อนศิลา และ16. กลุ่มผู้สนับสนุนการถ่ายวีดิทัศน์

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน