Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก. โดย พ.อ. สมหมาย หาญสุวรรณ รอง เสธ มทบ.๓๑๐ ผู้รับผิดชอบ อ.เมืองตาก/วังเจ้า

เมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ น. ร้อย.รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก. โดย พ.อ. สมหมาย หาญสุวรรณ รอง เสธ มทบ.๓๑๐ ผู้รับผิดชอบ อ.เมืองตาก/วังเจ้า มอบหมายให้ จ.ส.อ. อลงกรณ์ เชียงงาม, ส.อ. ณัฐนันท์ ศรีเปรม ชป.มวลชน อ.วังเจ้า จว.ต.ก. ร่วมกับ น.ส. พิชญา ตาเวียน ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลประดางและเจ้าหน้าที่ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและติดตามผลการรักษา
๑.นาง บุญแต่ง มนูญโญ อายุ ๙๐ ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคชรา บ้านเลขที่ ๖๙ หมู่ ๔ ต.ประดาง อ.วังเจ้า จว.ต.ก.
๒.นาย แล สืบซาว อายุ ๗๙ ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ ๔ ต.ประดาง อ.วังเจ้า จว.ต.ก. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย