ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวรัฐสภา

นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ โดยมีนายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผอ.สพป.กระบี่
และ ดร.อนงค์ เชาวนะกิจ อดีต ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นกรรมการประเมินตามตัวชี้วัด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดเงื่อนไขข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการสร้างผู้นำในการบริหารการศึกษาที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมรวมทั้งภาวะผู้นำในการสร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา ตามแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินในครั้งนี้มีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร สพป.นศ. 2 ร่วมตอบข้อซักถาม ชี้แจงเอกสารการประเมินตาม 3 องค์ประกอบคือ การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา และ 14 ตัวชี้วัด ซึ่งจะได้สะท้อนให้เห็นถึงระดับคุณภาพและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคือ ผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับบริการ ณ ห้องประชุม สพป.นศ. 2

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน