จังหวัดนครสวรรค์ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์


จังหวัดนครสวรรค์ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์
นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน฿ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดม ความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด มีกรอบนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาแบบกระจายความเจริญออกไปสู่ที่โดยรอบ โดยมีระบบการคมนาคมขนส่ง เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงและพัฒนาภาคต่างๆ ให้มีบทบาทเกื้อกูลกันเพื่อการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบท สร้างความสมดุลย์ในการใช้ทรัพยากรและพื้นที่ให้เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อนำประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยังยืนการจัดทำการวางผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์เพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตามบทบาท ศักยภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาพื้นที่จังหวัดอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกภาคส่วน การจัดทำผังพัฒนาพื้นที่อำเภอ โดยกำหนดแนวทางและมาตรการการพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ตามหลักวิชาการผังเมือง และ เพื่อจัดทำผังเมืองที่ปฏิบัติการ พื้นที่ต้องการส่งเสริมการพัฒนา หรือพื้นป้องกันและพื้นที่มีปัญหาเร่งด่วน เพื่อให้ สามารถนำผังไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำท้องถิ่น และสื่อมวลชน และผู้ที่มีส่วนได้เสียในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งสิ้น 369 คน

////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 /////