Uncategorized

จ.อุทัยธานี…!!@ พิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”….!!!

จ.อุทัยธานี…!!@ พิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”….!!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 10.30 น. ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่วน ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี นายแมนรัตน์ รัตนสุนธ์ ผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมในโครงการ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายก อบจ.อุทัยธานี นายชูชีพ สารีนนท์ สจ.เขต 2 อ.สว่างอารมณ์ พ.ต.อ.อดุลย์ เจริญคุณวิวัฎ ผกก.สภ.สว่างอารมณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ประชาชน

โดยมีร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอสว่างอารมณ์ กล่าวต้อนร้บหัวหน้าส่วนราชการและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัอุทัยธานีที่ได้กรุณานำโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จ.อุทัยธานี มาให้บริการประชาชนชาว อ.สว่างอารมณ์ ณ องค์การบริหารส่วน ต.ไผ่เขียว ซึ่งมีนายชูชาติ สารีนนท์ นายกองค์การบริหารส่วน ต.ไผ่เขียว เป็นผู้กล่าวรายงานเรื่องสภาพทั่วไปและปัญหาความต้องการของชาว ต.ไผ่เขียวและความเดือดร้อนของราษฏร ต.ไผ่เขียวเป็นอีกหนึ่งตำบลของ อ.สว่างอารมณ์ มี 25 หมู่บ้าน ห่างจากตัว จ.อุทัยธานี 45 กม.ห่างจาก อ.สว่างอารมณ์ 10 กม.มีพื้นที่ 84,668 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร มีจำนวนประชากร 11,936 คน อาชีพประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตรกรรม สภาพปัญหาในช่วงฤดูฝนประสบปัญหาน้ำไหลหลากน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรม ฤดูแล้งประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ เส้นทางการคมนาคมมีสภาพชำรุดต้องใช้งบประมาณปรับปรุงเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องของบสนับสนุนจากทางจังหวัดและส่วนกลางเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและเส้นทางสัญจร
2.สร้างฝายน้ำล้น หมู่ 16 บ้านคลองลำปางเหนือเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ 2 หมู่บ้าน ประมาณ 60 ครัวเรือนปัจจุบันชำรุดทรุดโทรมมาก
3.งบซ่อมแซมฝายน้ำล้นเขากวางทอง หมู่ 2 บ้านทุ่งสงบ ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ 6 หมู่บ้าน
4.งบสร้างถนนลาดยางสายทุ่งมน – บ้านทุ่งนาผาสุข หมู่ 7 เพื่อใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ส่วนด้านการศึกษายังขาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก 2 แห่งคือบ้านหนองรักและบ้านวังเกษตรและได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วน จ.อุทัยธานี โดย นายเผด็จ นุ้ยปรี นายก อบจ.อุทัยธานี นำปุ๋ยหมักมาแจกชาวบ้านกว่า 600 กระสอบและปุ๋ยน้ำกว่า 600 ขวด สร้างความปราบปลื้มให้กับชาวบ้านเป็นอันมาก

 

….วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน…แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897