ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ร้อยเอ็ดจัดประชุมประชาคม อปพร.ระดับจังกวัดเพื่อให้มีการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์ อปพร. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด กับหน่วยงานและองค์กรอาสาสมัครที่เกี่ยวข้อง /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดจัดประชุมประชาคม อปพร.ระดับจังกวัดเพื่อให้มีการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์ อปพร. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด กับหน่วยงานและองค์กรอาสาสมัครที่เกี่ยวข้อง
/สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

วันนี้ (23 มกราคม 2562) เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมระดับจังหวัด ณห้องพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายทแกล้ว นุศรีวอ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น และ อปพร. เข้าร่วม

ศูนย์ อปพร. กลาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กำหนดให้มีการประชุมประชาคมระดับจังหวัดประจำปี 2562 และมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประชาคมระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้


1.เพื่อให้ อปพร. มีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งรับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจการ อปพร. ตลอดจนร่วมมือกันพัฒนาศูนย์ อปพร. ให้มีมาตรฐานในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ


2.เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนให้คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. ระดับจังหวัด มีความเข้มแข็ง และมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ในฐานะองค์กรประสานงานของ อปพร. ในทุกระดับ รวมทั้งขยายผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติและฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


3.เพื่อให้มีการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์ อปพร. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด กับหน่วยงานและองค์กรอาสาสมัครที่เกี่ยวข้อง

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–