“เปิดเวทีขับเคลื่อน ศพก. ครั้งที่ 2/2561” วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.


“เปิดเวทีขับเคลื่อน ศพก. ครั้งที่ 2/2561” วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2/2561 โดยการจัดเวทีดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับมีเวทีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนาการดำเนินงานให้มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร และเพื่อสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร ในการนี้ได้มีผู้เข้าร่วมจัดเวทีฯ จากสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัด รวมทั้งสิ้นจำนวน 182 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่