ข่าวรัฐสภา

วันที่ 22 เมษายน 2561 คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี (เขต 6) นำโดย พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ ประธานคณะอนุกรรมการ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชน ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้

วันที่ 22 เมษายน 2561 คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี (เขต 6) นำโดย พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ ประธานคณะอนุกรรมการ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชน ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้
– เวลา 09.00 นาฬิกา พบประชาชน จำนวน 120 คน ณ ศาลากลางบ้าน บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา ปลัดจังหวัดชัยภูมิ และนายณัฐวุฒิ วีระชุนย์ นายอำเภอภูเขียว ให้การต้อนรับ
– เวลา 11.00 นาฬิกา พบประชาชน จำนวน 300 คน ณ ศาลาการเปรียญวัดหรดี บ้านตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยมี นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ให้การต้อนรับ
– เวลา 14.00 นาฬิกา พบประชาชน จำนวน 200 คน ณ ศาลากลางบ้าน บ้านราษฎร์ดำเนิน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง โดยมี นายสาคร เถินมงคล นายอำเภอหนองบัวแดง ให้การต้อนรับ

สำหรับประเด็นในการเยี่ยมเยือน ทางสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งประชาชนทั้ง 3 อำเภอเห็นว่า โครงการไทยนิยมเป็นโครงการที่ดี และเสนอว่า ขอให้รัฐบาลทุกสมัยอย่าทิ้งประชาชน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะทำให้รัฐบาลได้รับทราบปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริงและชาวบ้านได้รับงบประมาณโดยตรง ทำให้เกิดความสามัคคี ประชาชนได้คิดเองทำเองได้บริหารงบประมาณเอง ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ประชาชน


โอกาสนี้ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่ ดังนี้
1. ขอให้สนับสนุนการสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์
2. ปัญหาพริกราคาตกต่ำ ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา
3. ปัญหาประชาชนยังไม่มีที่ดินทำกิน
4. การใช้บัตรสวัสดิการของรัฐร้านค้าหลายแห่งใช้ไม่ได้
5. ขอให้รัฐช่วยเหลือคนจน
สำหรับประเด็นที่ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคานั้น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะรับเรื่องไว้และจะนำเรื่องดังกล่าวส่งให้คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาตรวจสอบ และจะนำปัญหาการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตกหล่นนั้นจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐบาล พร้อมทั้งขอให้ประชาชนทุกคนในหมู่บ้านต้องมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นร่วมกันคิดร่วมกันทำ จึงจะทำให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นตามลำดับต่อไป

 

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน