ข่าวรัฐสภา

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 306 – 308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการสัมมนาเรื่อง การผังเมือง…แม่บทแห่งการพัฒนาเพื่อให้ประชาเป็นสุข

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 306 – 308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการสัมมนาเรื่อง การผังเมือง…แม่บทแห่งการพัฒนาเพื่อให้ประชาเป็นสุข โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และคุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี ประธานจัดสัมมนา เป็นผู้กล่าวรายงาน
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า การวางผังเมืองหรือการวางแผนชุมชนเมือง ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่รวมเอาหลักวิชาต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันอย่างสมดุล ทั้งวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ และวิทยาการจัดการ อย่างไรก็ตาม กฎหมายการผังเมืองที่เป็นกฎหมายแม่บทและใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งบังคับใช้มาเป็นเวลานาน และแม้จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นระยะ แต่ยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับความเจริญเติบโตของเมืองและไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาพื้นที่หรือการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศกับนานาประเทศ จึงเป็นการสมควรที่จะมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง เพื่อให้การวางและจัดทำผังเมืองตลอดจนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ฝ่ายนิติบัญญัติ ภาครัฐ สมาคมวิชาชีพ มหาวิทยาลัย และประชาชนผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจด้านการผังเมืองอย่างแท้จริง และเห็นความสำคัญของการจัดทำผังเมืองและปัญหาด้านการผังเมืองในปัจจุบัน เพื่อหาแนวทางในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. …. อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งจะได้นำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประเด็นที่มีนัยสำคัญมาประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. …. ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

 

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน