Reporter&Thai Army

จ.พะเยา ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมเปิดพิธีตรวจความพร้อม การบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา

พล.ต.สายัณห์ เมืองศรี ผบ.มทบ.34 ร่วมเปิดพิธีตรวจความพร้อม การบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.พะเยา เป็นประธาน รวมทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเฉพาะอุทกภัย ดินโคลนถล่ม ในเขตจังหวัดพะเยา ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

พล.ต.สายัณห์ กล่าว่า จังหวัดพะเยามักจะประสบปัญหาอุกทกภัยกระจายไปทั่วทุกอำเภอในช่วงฤดูฝน และมีหลายพื้นที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่ม จึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการเตรียมความพร้อมในการรับมือ หากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้น โดยได้นำเอายุทโธปกรณ์ เครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไม่ว่าจะเป็น เรือยนต์ เรือกู้ชีพ อุปกรณ์แพทย์รักษาผู้ประสบภัย และเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ

สำหรับงานกู้ชีพ กู้ภัย โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมในครั้งนี้คือ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พะเยา ,ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ,อปท.ต่างๆในเขตอำเภอเมือง และมูลนิธิกู้ภัยลือชา กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการสาธิตค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประภัยทางน้ำและการเคลื่อนย้ายทางบกและทางน้ำ

หลังเสร็จสิ้นการตรวจเครื่องมือ อุปกรณ์และกำลังพลในการพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่มแล้ว พล.ต.สายัณห์ พร้อมคณะร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาด้วยการขุดลอกคูคลองและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ที่บ้านแม่กาห้วยเตียนหมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา