Reporter&Thai Army

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน ร่วมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ปี 2561 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

เมื่อ 23 พ.ค.61, 1000 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่, กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จว.ล.พ., หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ปี 2561 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

เพื่อให้เกษตรกรในชุมชน และหมู่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการในรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ และถ่ายทอดเทคโนโลยี การลดต้นทุนการผลิต

การเพิ่มผลผลิตคุณภาพผลผลิต เยี่ยมชมนิทรรศการ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวภายในงานฯ และชมการสาธิตเทคโนโลยีการลดต้นทุน ณ ศูนย์ข้าวชุมชน ต.ป่าสัก ม.1 บ.สันคะยอม ต.ป่าสัก อ.เมือง จว.ล.พ. โ

ดยมี นายสำเริง ไชยเสน รอง ผวจ.ล.พ. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมงานฯ ประมาณ 300 คน

 

Comments are closed.