ส.ป.ก.ประจวบเข้ม!ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตอำเภอเมือง 5ตำบล


ส.ป.ก.ประจวบเข้ม!ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตอำเภอเมือง 5ตำบล


วันที่ 22 พ.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน โดยมีนายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

เป็นประธานการประชุม มีนายชัยวุฒิ คุณาธิมาพันธ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมปลัดอำเภอที่รับผิดชอบประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำเกษตรกรในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบรวมทั้ง 5 ตำบลเข้าร่วมประชุม รวมจำนวนประมาณ 40คนโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯชุดนี้ มีอำนาจหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการถือครองที่ดินของเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป้าหมายการตรวจสอบในปี2561 จำนวน 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ่อนอก ตำบลเกาะหลัก ตำบลอ่าวน้อย ตำบลห้วยทราย และตำบลคลองวาฬ
ซึ่งมีจำนวนเกษตรกรรวม 1,645 ราย 2,108 แปลง 28,147-3-57 ไร่ ซึ่งหากพบความผิดปกติในการถือครองและการใช้ประโยชน์ดินในรายใด ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย ส.ป.ก.สั่งสิ้นสิทธิการทำประโยชน์ต่อไป

/////////////////ภาพ-เอกภพ /ข่าว สมิตา จ.ประจวบฯ