*** สพร.8 นครสวรรค์ ร่วมพิธี Kick off โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย***


*** สพร.8 นครสวรรค์ ร่วมพิธี Kick off โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย***


เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เป็นประธานในพิธี Kick off โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต

โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในพิธี โครงการนี้รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะสร้างงานให้กับผู้มีรายได้น้อยกว่า 6 ล้านคน

ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรโดยเริ่มดำเนินการฝึกอาชีพตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง เดือนกันยายน 2561 จำนวน 56 หลักสูตร อาทิ สาขาช่างชุมชน ก่อสร้าง การทำอาหาร เย็บผ้า ทำดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น

โดยจะใช้สถานที่ที่ได้บูรณาการกับหน่วยงานในระดับชุมชน ระดับอำเภอในการฝึก โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ เป็นการบูรณาการ ระหว่างหน่วยงาน โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการที่จะต้องมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสให้แก่ผู้มีรายได้น้อยได้ประกอบอาชีพ โดยจัดหางานให้ทำ ส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน และฝึกทักษะอาชีพ ตลอดจนเข้าไปคุ้มครองแรงงานและส่งเสริมการเข้าสู่ระบบประกันสังคม ในการนี้ นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมรับมอบนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-206 อินแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

///// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ///////