Uncategorized ข่าว ยโสธร

นายอำเภอกุดชุมเปิดกิจกรรมโครงการอำเภอ…เคลื่อนที่”

“นายอำเภอกุดชุมเปิดกิจกรรมโครงการอำเภอ…เคลื่อนที่”

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานเปิด โครงการออกหน่วยเยี่ยมเยือนประชาชน ตามโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ศาลากลางบ้านหนองเมืองกลาง ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างเสริมความรักความสามัคคี เทิดทูนสถาบัน ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้เกิดกับประชาชน ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ในการบรรจุสิ่งของ หันมาใช้ถุงผ้าหรือกระเป๋าผ้าโดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากกลุ่มแม่บ้านนำผลิตภัณฑ์โอท๊อปมาร่วมจำหน่าย กลุ่มผู้พิการร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ พร้อมหน่วยงานราชการ เช่น โรงพยาบาลกุดชุม ออกบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดชุม ออกบริการกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เด็กและผู้ใหญ่ สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขากุดชุม บริการให้ความรู้ต่างๆเรื่องที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จิตอาสาออกบริการตัดผมฟรี ปกครองอำเภอกุดชุมผ้าห่ม/ ประมงอำเภอกุดชุม มอบพันธ์ปลา เกษตรอำเภอกุดชุมมอบ น้ำหมักอีเอ็ม และหน่วยงานราชการอื่นๆอีกออกไปให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย

//// พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน