Uncategorized

การตรวจหาสารเสพติดให้กับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ตามโครงการเทศบาลตำบลหัวดงสีขาว ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 24 มกราคม 2562
เวลา 10.30 น
นายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร มอบหมายให้นายวิมาน สุขขวัญ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิกอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองพิจิตร ที่ 1 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองพิจิตร ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดง ทำการตรวจหาสารเสพติดให้กับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ตามโครงการเทศบาลตำบลหัวดงสีขาว ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร ผลการตรวจไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด