ข่าวเชียงใหม่

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร นำเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ SME Start Up ปี 2561

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร นำเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ SME Start Up ปี 2561

เมื่อวันที่ 22 และ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาณ.ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร (CK HALL) อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ประสานเกษตรตำบลเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและเกษตรอุตสาหกรรม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ SME Start Up ปี 2561 ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์


การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เรียนรู้เรื่องวงจรธุรกิจกับการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด ,ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ,การเริ่มต้นหาแหล่งเงินทุน ,การวิเคราะห์ต้นทุน ,การนำเศรษฐกิจพอเพียงกับความสัมพันธ์การผลิต ,บัญชีการเงินการตลาดและการจัดการทั่วไป ,การสร้างแบรนด์ และไอทีกับการประกอบการ พร้อมมีตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จมาเล่าประสบการณ์การดำเนินงาน ปิดท้ายด้วยให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ซักถามข้อสงสัย ให้ได้รับคำตอบและความเข้าใจเพื่อจะนำไปสู่การนำไปปฏิบัติในอาชีพของตนเองต่อไป
*นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร กล่าวว่าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมในการที่จะพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมเป็นลำดับต่อไป

**ข้อมูลภาพข่าว : นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร