จ.ราชบุรี/วันสาธิตการป้องกันแมลงวันผลไม้และวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูการใหม่


จ.ราชบุรี/วันสาธิตการป้องกันแมลงวันผลไม้และวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูการใหม่

นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันสาธิตการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้และวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี ๒๕๖๑ มีนายละออ เสร็จกิจ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช กล่าวรายงาน มีหัวหน้ากลุ่มฝ่าย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ พร้อมด้วยเกษตรกร เข้าร่วมการเปิดงานดังกล่าว ณ ศาลาอเนกประสงค์ สหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอก หมู่ ๒ ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จัดงานโดยกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก.

……สุพจน์ วรสหวัฒน์ราชบุรี/รายงาน