Uncategorized

เกษตรสี่แควจัดงานวันรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร

เกษตรสี่แควจัดงานวันรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร
เมื่อช่วงสายของวันที่ 24 เมษายนนี้ ที่หมู่ 7 บ้านหน้าเขา ต.มาบแก อ.ลาดยาว นายบรรลือ สง่าจิตร รอง ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น เกษตรกรร่วมงานราว 500 คน โดยมี นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัด กล่าวรายงาน นายสมรักษ์ ยศน้อยวงศ์ นายอำเภอลาดยาว กล่าวต้อนรับ เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างการรับรู้ ปัญหาหมอกควันปกคลุม โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาทั้งในที่โล่งในพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม รวมทั้งส่งผลเสียต่อการทำประกอบอาชีพการเกษตรโดยตรง คือ ทำให้ดินเสื่อมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลกระทบทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ผลผลิตได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น โดยนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา รวมทั้งสร้างต้นแบบในการทำการเกษตรปลอดการเผา เพื่อสนับสนุนหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรในระยะต่อไป


สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ 1.บรรยายและสาธิตการทำปุ๋ยหมัก 2.บรรยายและสาธิตการเพาะเห็ดฟางจากฟางข้าว 3.บรรยายและสาธิตการอัดก้อนจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และ 4.บรรยายและสาธิตการไถกลบจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหน้าเขา , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , อบต. , ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง , บริษัท คูโบต้า (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด , บริษัท พรเจริญช่างคิด สระบุรี , ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกษตรวิรุฬห์ , บริษัทสยามอิมพลีเม้น จำกัด , มูลนิธิเก้าเกษตร และอีกหลายภาคส่วนด้วยดี////อาคม/ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644 /////ครับ