“ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6/2561


“ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6/2561 พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำงานบริการของหน่วยงานต่าง ๆ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น สภาพปัญหา นำไปวิเคราะห์ช่วยเหลือและหาทางแก้ไข โดย
มีนายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ในการนี้มีนายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชนะชัย ใจช่วย พัฒนาการอำเภอจอมทอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมทอง ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดกิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชนให้บริการประชาชน ดังนี้
1. กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนช่วยเหลือเด็กครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
2. การจัดสาธิตสัมมาชีพชุมชนโดยชมรมผู้นำ อช อำเภอจอมทอง ได้แก่ การทำน้ำสมุนไพร และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดอยแก้ว