ข่าวเชียงใหม่

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการพบปะประชาชนในพื้นที่อำเภอจอมทอง ภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการพบปะประชาชนในพื้นที่อำเภอจอมทอง ภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยหวังจะนำปัญหากลับมาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมพบปะประชาชน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่อำเภอจอมทอง พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บริการงานในหน้าที่ การให้ความรู้ ตอบข้อหารือ การมอบเงินสงเคราะห์ และการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน รัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัด อำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุกในทุกพื้นที่ของเชียงใหม่

โอกาสนี้ ได้มีการมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับเด็กครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 5 ทุน , มอบจักรยานจำนวน 5 คัน ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ , มอบพันธ์ปลาจำนวน 30,000 ตัว ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบความเดือดร้อน รวมทั้ง ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและผ้าห่มแก่ชาวบ้านในพื้นที่อีก

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมบูทของแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งรับฟังสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหากับหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขนำไปสู่การดำเนินงานในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
//////////////////////////////
ณัฏฐ์ สินันตา / ส.ปชส.เชียงใหม่
24 เมษายน 2561