“ชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ 9101 ฯจังหวัดเชียงใหม่ “ วันที่ 24 เมษายน 2561


“ชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ 9101 ฯจังหวัดเชียงใหม่ “ วันที่ 24 เมษายน 2561 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรกร ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล กับ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยโครงการ9101ฯ ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล จำนวน 4 รางวัลได้แก่ รางวัลที่1 โครงการดีเด่นด้านการปรับปรุงบำรุงดิน ได้แก่ โครงการการผลิตดินเพาะต้นกล้า กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองหอยใหม่ ต.แม่แรม อ.แม่ริม ,รางวัลที่1โครงการดีเด่น ด้านฟาร์มชุมชน ได้แก่โครงการ ฟาร์มชุมชน กลุ่มสมาชิกในชุมชน ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว,รางวัลที่3 โครงการดีเด่นด้านการเกษตรอื่นๆ ได้ แก่ โครงการเลี้ยงวัวเพื่อเป็นรายได้เสริมและลดหมอกควัน กลุ่มสมาชิกชุมชนบ้านแม่นาจรเหนือ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม และรางวัลชมเชย ชุมชนดีเด่น ได้แก่ ชุมชนแม่นาจร 1 อ.แม่แจ่ม