Reporter&Thai Army

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” รส.อ.พญาเม็งราย เข้าร่วมกับนายธินวัฒน์ สมควร ปลัดฝ่ายความมั่นคง ,นายวิศิษฐ์ ทวนชีพ ปลัดฝ่ายปกครอง อ.พญาเม็งราย, อส., นายสมรส ชมภูวัง ผญบ.บ้านแสงใต้ และจิตอาสาบ้านแสงใต้

เมื่อ 230900 มิ.ย. 61 หมู่ รส.อ.พญาเม็งราย เข้าร่วมกับนายธินวัฒน์ สมควร ปลัดฝ่ายความมั่นคง ,นายวิศิษฐ์ ทวนชีพ ปลัดฝ่ายปกครอง อ.พญาเม็งราย, อส., นายสมรส ชมภูวัง ผญบ.บ้านแสงใต้ และจิตอาสาบ้านแสงใต้ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” หมู่ 10 ต.แม่ต่ำ อ.พญาเม็งราย ร่วมกันทำบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กับจิตอาสา กำจัดผักตบชวา จอกแหน และสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณลำห้วยแสงใต้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ในการนี้นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอพญาเม็งราย ยังคอยติดตามและให้กำลังใจ ยังจิตรอาสาในพื้นที่ มีผู้เขัาร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน กำจัดผับตบชวาได้ 20 ตัน ผลการปฎิบัติได้รับความร่วมมืออย่างดี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Comments are closed.