Reporter&Thai Army

กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ตาม”โครงการจิตอาสา” ร่วมกันซ่อมแซมปรับปรุง “ฝายงอบร่วมใจฝายมีชีวต” ขนาดกว้าง ๔ ม., ยาว ๔ ม. และ สูง ๑.๕๐ ม.

เมื่อ ๒๔ มิ.ย. ๖๑, ๐๙๓๐ พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท. รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๖ จัด กพ.ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และราษฏรจิตอาสาประชารัฐในพื้นที่ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” บ.งอบเหนือ ม.๕ ต.งอบฯ จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ตาม”โครงการจิตอาสา” ร่วมกันซ่อมแซมปรับปรุง “ฝายงอบร่วมใจฝายมีชีวต” ขนาดกว้าง ๔ ม., ยาว ๔ ม. และ สูง ๑.๕๐ ม. ซึ่งฝายดังกล่าว มีราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๒,๐๗๖ คน ๘๒๑ ครอบครัว พื้นที่เกษตรได้รับผลประโยชน์ จำนวน ๖๐๐ ไร่ ณ ลำห้วยงอบ ม.๕ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จว.น.น. โดยมีราษฎรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๑ คน ขณะรายงานยังไม่แล้วเสร็จ