ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนในมิติความสัมพันธ์ของการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนในมิติความสัมพันธ์ของการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นประธาน เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุม ท่ามกลางนักยุทธศาสตร์และนักบริหารการพัฒนาจากจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง

การประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ เป็นกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561-2565) เพื่อร่วมกันเสนอความคิดเห็น ต่อร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ใช้เป็นกรอบแนวทางประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพการพัฒนา ที่จะนำไปสู่การจัดทำโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยกำหนดให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของภาครัฐ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือในแบบองค์รวม

โดยในวันนี้ มีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชารัฐ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยทั้ง 4 จังหวัด รวมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน โดยคาดหวังว่าหลังจากการประชุมรับฟังความเห็นในครั้งนี้เสร็จสิ้นแล้ว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จะมีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่สมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัดของภาคเหนือตอนบน 2 ในระยะต่อไปที่จะมาถึงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
??????????????⛽??

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
24/12/62

,