Reporter&Thai Army

Cobra Gold 2019 ปีนี้ …29 ประเทศ จะฝึกในกองทัพภาค3 …..จะใช้ ฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง CALFEX เป็นการปิดฉาก ที่บ้านด่านลานหอยสุโขทัย 22 กุมภาพันธ์ 2562

Cobra Gold 2019 ปีนี้ …29 ประเทศ จะฝึกในกองทัพภาค3 …..จะใช้ ฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง CALFEX เป็นการปิดฉาก ที่บ้านด่านลานหอยสุโขทัย 22 กุมภาพันธ์ 2562

การฝึก Cobra Gold 2019 จะ มีประเทศเข้าร่วมการฝึก 29ประเทศ Participants หลัก คือ. ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย …โดยมี จีน และอินเดีย ร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชน

ส่วนโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติหรือ MPAT 10 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย บังกลาเทศ แคนาดา ฝรั่งเศส อังกฤษ มองโกเลีย เนปาล นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์และฟิจิ และผู้สังเกตการณ์ฝึก หรือ COLT 10 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เวียดนาม บรูไน เมียนมา ปากีสถาน ศรีลังกา อิสราเอล เยอรมนี และสวีเดน และ สวิตเซอร์แลนด์ observer สำรอง

ฝึกคอบร้าโกลด์ในปีนี้ เป็นการฝึก Light Year

โดยตั้ง กองบัญชาการกองกำลังร่วมผสมนานาชาติ (Multi National Forces : MNF HQs.) ร่วมกับกองทัพสหรัฐฯ และมิตรประเทศ ที่ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยมี พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็น ผู้บัญชาการกองกำลังร่วมผสมนานาชาติร่วมผสมนานาชาติ

การฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) วันที่ 5 – 22 กุมภาพันธ์ 2562

การฝึกโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibious Exercise : AMPHIBEX) ณ สนามฝึก กองทัพเรือหมายเลข 15 หาดยาว จ.ชลบุรี ประกอบด้วยฝ่ายไทย สหรัฐฯ และสาธารณรัฐเกาหลี ใน 16 กุมภาพันธ์ 2562

การฝึกดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) ที่ สนามฝึกกองทัพภาคที่ ๓ บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ประกอบด้วยฝ่ายไทย สหรัฐฯ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพ-กองทัพไทย CG 2018