ร้อยเอ็ดจัดอบรมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์เพื่อจัดการพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-


ร้อยเอ็ดจัดอบรมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์เพื่อจัดการพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

เมื่อเช้าวันนี้วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 11:30 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้กลุ่มเครือข่ายแปลงใหญ่ กิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ การเกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

โดยการดำเนินงานของ นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 200 คน เป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ และผู้นำเกษตรกรเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชนผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ หรือใช้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน 20 อำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ด

นายประยงค์ ภูดินทราย กล่าวรายงานว่า.-จังหวัดร้อยเอ็ด ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือGISDA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการความร่วมมือในการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในบริหาร จัดการข้าวเชิงพื้นที่ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชนในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ขึ้น

การจัดอบรม สัมมนาให้ความรู้การบริหารจัดการการเกษตรเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศครั้งที่ 1 เพื่อให้บุคลากรชุมชนเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง ให้มีองค์ความรู้ในการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อ การจัดการข้าวและสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยชุมชน และระบบตรวจสอบติดตามกระบวนการผลิต สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI และ GAP ด้วยเทคโนโลยี QR Code โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถถ่ายทอดและนำองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวเปิดว่า.-จากวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาที่ทางเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รายงานจะเห็นว่าจังหวัดร้อยเอ็ดได้เห็นความสำคัญ ของการบูรณาการความร่วมมือ กับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISDA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการข้าวเชิงพื้นที่

โดย พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ขึ้น เพื่อให้ท้องถิ่นชุมชนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปใช้เป็นระบบติดตามและบริหารจัดการข้าวแบบองค์รวม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอฝากให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้นำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ ในการพัฒนาการเกษตรและการบริหารจัดการข้าวหอมมะลิและเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดร้อยเอ็ดให้ยั่งยืนต่อไป

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-