ข่าวเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันนี้(วันที่25เมษายน2561) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลักสูตร”เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ณ หอประชุมสภาฯอบจ.นครสวรรค์ เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงาน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และได้รับเกียรติจาก คุณณปภัช เพ็งมณี วิทยากร จากสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ มาบรรยายให้ความรู้อีกด้วย

/// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 //////

Comments are closed.