!! พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช…!!


จ.อุทัยธานี….!! พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช…!! จากการรายงานข่าวของผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี เมื่อเวลา 08.15 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ อาคารสำนักงานกาชาด จ.อุทัยธานี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้ วันที่ 25 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แทนวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 และให้มีพีธีถวายราชสักการะ โดยไม่ถือเป็นวันหยุดของราชการ จ. อุทัยธานี

กำหนดจัดงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านโดยให้มีพิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังจากนั้น นายกองเอก แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดิน ดน จ.อุทัยธานี ได้อัญเชิญเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ไว้เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.ประดิษฐานบนเครื่องหมายและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนและผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการก งอาสาฯ ซึ่ง จ.อุทัยธานีมีผู้ได้รับเครื่ งหมายจำนวน 3 คน ได้แก่
1. นายอำนวย เกิดแก้ว หัวหน้าสำนักงาน จ.อุทัยธานี
2. นายสมพร กาญจน์นิรันดร์ โยธาธิการและผังเมือง จ. ทัยธานี
3. นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่น จ.อุทัยธานี….

 

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว. รายงาน…@ แจ้งข่าวสาร 093 – 1717897