ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ


ข่าว/กรียา/นราธิวาส
ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ไอปาโจ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี /ประธานคณะตรวจเยี่ยม พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ไอปาโจ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส , นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต., นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12, นายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส, นางนพวรรณ ทิมขำ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส, แม่บ้านตำรวจ ทหาร, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, หัวหน้าสถานีอนามัย, สาธารณสุขอำเภอ, ส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ให้การต้อนรับ
สำหรับการเดินทางตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรคและร่วมหาแนวทางในการสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสมพระเกียรติ รวมถึงการพัฒนาระบบบริการ การจัดการสุขภาพและเครือข่ายสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และผู้สูงอายุในพื้นที่


โอกาสนี้ ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี /ประธานคณะตรวจเยี่ยม พร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมกันปลูกต้นการบูร ต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งเยี่ยมชมการการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เยี่ยมชมคลินิกเวชกรรมไทย เยี่ยมชมสวนผักปลอดสารพิษ พร้อมทั้งเปิดชมรมผู้สูงอายุสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ไอปาโจ และประชุมร่วมกันเพื่อติดตามผลการดำเนินงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ไอปาโจ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
//////////////////////////////////////////////