พิจิตร- สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ “พลิกโอกาส …สร้างเศรษฐี”


พิจิตร- สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ “พลิกโอกาส …สร้างเศรษฐี”

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Room 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร ( CK Hall ) นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “การพลิกโอกาส…สร้างเศรษฐี” โดย ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานกรรมการโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไชเคิลขยะวงษ์พาณิชย์ เป็นเรื่องของมุมมองและแนวคิด การคิดนอกกรอบ มองต่างมุม การคิดเชิงระบบ มีการศึกษาข้อมูลในสิ่งที่จะทำให้ชัดเจน นำมาประกอบการตัดสินใจและวางแผนการดำเนินงานแบบเป็นขั้นตอน แต่ก็ไม่ได้ยึดติดตำรา สร้างจุดขาย สร้างแบร์นของตนเอง แต่ธุรกิจต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมายคือทุกช่วงอายุตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย และมีการพัฒนาธุรกิจไม่หยุดนิ่งหาตลาดมาลองรับตั้งแต่ตลาดภายในประเทศยันไปถึงต่างประเทศ การทำธุรกิจต้องเน้นคุณธรรม ชื่อสัตย์ต่ออาชีพตนเอง สร้างรายได้ให้กับผู้คน เป็นธุรกิจที่เอื้อเพื้อต่อสังคม ทั้งนี้นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานมอบป้ายของดีจังหวัดพิจิตร ให้แก่ผู้ประกอบการในครั้งนี้ด้วย


*ในการนี้ ได้มีส่วนราชการที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยส่วนราชการอื่นๆ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังกันอย่างคับคั่ง ด้านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้ขับเคลื่อนส่งเสริมด้านแนวคิดให้เกษตรกรคิดนอกกรอบไม่ยึดติดตำรา ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว หันมาทำแบบผสมผสาน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำการเกษตรของตนเองต่อไป

**ข้อมูลภาพข่าว : นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร