ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ร้อยเอ็ดจัดวันอปพรประจำปี 2562พร้อมมอบโล่เข็มสดุดีปฏิญาณตนสวนสนามแสดงความพร้อม/MOITC:ชสอท./สมนึก-บพิตร/0817052129–

ร้อยเอ็ดจัดวันอปพรประจำปี 2562พร้อมมอบโล่เข็มสดุดีปฏิญาณตนสวนสนามแสดงความพร้อม

/MOITC:ชสอท./สมนึก-บพิตร/0817052129–

วันอปพร./สมนึก-บพิตร/0817082129–

เมื่อเช้าวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมสาเกตุฮอลล์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงาน อปพร.เนื่องในวันอปพร.ประจำปี 2562 โดยการดำเนินงานของนายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ โดยมีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น 400 คน กิจกรรมประกอบด้วยพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แก่ศูนย์อปพรดีเด่นและอปพร.ดีเด่นประจำปี 2562 การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,การปฏิญาณตน,การจัดนิทรรศการการแสดงสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,พิธีสวนสนาม

นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดร้อยเอ็ดรายงานว่า.-ศูนย์อปพร.กลางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็นวันอปพร.และได้มอบหมายให้ศูนย์อปพร.จังหวัด จัดกิจกรรมพร้อมกันทั้งประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อให้ผู้บริหารศูนย์อปพร.เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อปพร.ผู้นำอปพร.และอปพร.รับทราบนโยบายการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทำให้สามารถนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม


2 เพื่อให้ผู้บริหารศูนย์อปพรเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อปพรผู้นำภปรและอปพรได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจการอปพร.ตลอดจนร่วมมือกันพัฒนาศูนย์อปพร.ให้มีมาตรฐาน ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ, 3.เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วม การประสานการปฏิบัติร่วมกัน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานแบบอปพร.เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างอปพร.ทุกระดับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อปพร.ผู้นำอปพรอปพร.ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรอาสาสมัคร ที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็งและความกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

รายชื่อศูนย์อปพร,อปพรดีเด่น ประจำปี 2560 ได้แก่ศูนย์อปพรดีเด่น ประเภทเทศบาลเมือง ศูนย์อปพร.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ดีเด่นประจำปี 2562 สังกัดศูนย์อปพร.จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับรางวัลได้แก่ 1 นางสมจิตร ศรีมาดีอบพร.สังกัดศูนย์อปพร.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,2.นายบุญศรี อารีเอื้อ อปพร.สังกัดศูนย์อปพร.อบตเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด,3.นายทองใส ไกรแก้ว อปพร.สังกัดศูนย์อปพร.อบตหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนวันที่ 22 มีนาคม 2562 อาทิ ขอให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทั่วประเทศ ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของตนต่อประเทศ โดยการมีส่วนร่วมในสังคม
ขอให้ทุกท่านยึดมั่นในอุดมการณ์เมตตากล้าหาญและคำลงปรัชญาของอาสาสมัครไว้ให้มั่นคงเพื่อเป็นกำลังหลักของสังคม ในการสร้างความผาสุกความสามัคคีและร่วมกันสร้างความดีด้วยหัวใจให้กับแผ่นดินสืบไป

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานได้กล่าวมอบนโยบายดังนี้.-ขอให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพร.ที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือภาครัฐ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะ มีวินัย มีจริยธรรมและมีจิตอาสา พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมสร้างคุณงามความดีให้กับแผ่นดินไทย ด้วยการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น ด้วยความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

ที่สุดการเป็นจิตอาสาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละมีเมตตา ความกล้าหาญมีวินัยและมีจริยธรรม พร้อมที่จะช่วยเหลืองานภาครัฐ ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแนวทางประชารัฐมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือไม่ประมาทในการดำรงชีวิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์

—///—MOITC:ชสอท.
ชมรมสื่อออนไลน์ IT/สมนึก-บพิตร/
ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-