Reporter&Thai Army

กำแพงเพชร กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารพรานกรมทหารพรานที่ 35 ,ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา

เมื่อ240900พ.ค.61
บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 1 หมู่.รส.ที่ 1 (อ.เมือง)
ร.14พัน.3,กอ.รมน.จว.ก.พ.ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหารพรานกรมทหารพรานที่ 35 ,ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันก่อสร้างบ้านให้กับนางแสงเทียน วรรณโชติ อายุ 60 ปี

บ้านเลขที่ 213 ม.15 ต.นครชุม อ.เมือง จว.ก.พ. เนื่องจากบ้านหลังเก่าทรุดโทรมและมีฐานะยากจน โดยได้รับการบริจาคสิ่งวัสดุอุปกรณ์จากหน่วยงานต่างๆและประชาชนผลการปฏิบัติอยู่ในระหว่างก่อสร้างหากเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานให้ทราบต่อไป