Uncategorized

จ.เชียงราย ปลัดกระทรวงเกษตรฯเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูผลิตใหม่

ปลัดกระทรวงเกษตรฯเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูผลิตใหม่

ที่บ้านน้ำแพร่ใต้ หมู่19 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเป็นประธาน เปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่ม
ต้นฤดูผลิตใหม่ หรือวัน Field Day 2018 มี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รอง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงรายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องและเกษตรกรให้การต้อนรับ
สำหรับการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูผลิตใหม่ วัน Field Day 2018 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรเริ่มต้นการผลิตในปีเพาะปลูกใหม่โดยเลือกใช้เทคโนโลยี
และภูิปัญญาที่เหมาะสมกับสภาพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งหน่วยงานต่างๆได้มีการให้บริการ
ด้านการเกษตรตามภาระกิจเพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นในการผลิตในปีเพาะปลูกใหม่
และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเองนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา ซึ่ง
เป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีกรมส่งเสริมการ
เกษตรเป็นหน่วยหลักในการจัดงานจึงเป็นการเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักใช้ประโยชน์จาก
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ สำหรับปีการผลิต 2561/62 ได้กำหนดจัดงานวัน Field Dayทั้งสิ้น 882 ศูนย์ซึ่ง
กระจายอยู่ทั่วประเทศโดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน
จำนวน 18 ศูนย์พร้อมกันในวันนี่ซึ่งมีถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปขึ้นกับการ
เกษตรในพื้นที่ซึ่งจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีตัดแต่งกิ่งลำใยและการ
ปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตคุณภาพแบบแปลงใหญ่

หลังจากการเปิดพิธีงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูผลิตใหม่ คณะปลัดกระทรวง
เกษตรได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบู๊ตชลประทานเชียงรายเพื่อสอบถามถึงสถานการณ์การ
ใช้น้ำให้เพียงพอกับน้ำต้นทุน การรับมือเมื่อเกิดภัยแล้งและอุทกภัยซึ่งทาง นายกฤตย์
สวัสดิ์มิตร ผอ.โครงการชลประทานเชียงรายพร้อมด้วย นายทวีชัย โคว้ตระกูล หน.ฝ่าย
วิศวกรม ได้ร่วมชี้แจ้ง ต่อจากนั้นปลัดกระทรวและคณะได้ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงเกษตรและพบปะเกษตรกรตามลำดับ…..