ข่าวรัฐสภา

จังหวัดตาก คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดตาก คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน และจังหวัดตาก (เขต 2) ประกอบด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานอนุกรรมการฯ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ และนายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบปะประชาชน โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภักย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ดังนี้
– เวลา 09.00 นาฬิกา พบประชาชนจำนวน 150 คน ณ วัดใหม่สุวรรณ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สำหรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้น ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการในส่วนที่ดำเนินการได้ทันทีแล้ว ทำให้ประชาชนรู้สึกพึงพอใจกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยประเด็นปัญหาตามที่ได้นำเสนอไว้ในเวทีที่ 1 จำนวน 12 ปัญหา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สร้างความเข้าใจในลำดับขั้นตอนของการแก้ปัญหาและมีการดำเนินการไปบางส่วนแล้ว
โอกาสนี้ อนุกรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้1. ได้ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. ได้ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการเสนอและบริหารงบประมาณร่วมกัน ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
3. ถึงแม้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล หรือค้นหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามรถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้า e-commerces อีกทางหนึ่งด้วย
4. โครงการต่างๆ ของภาครัฐที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน เช่น การฝึกอบรมวิชาชีพหรือฝึกอบรมอาชีพเสริมนั้น ไม่ใช่เป็นการให้ประชาชนได้รับความรู้เพียงชั่วครั้งชั่วคราว หากแต่ต้องการให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจจนสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประกอบอาชีพ เพื่อเป็นรายได้ให้ตนเองและครอบครัวมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว
– เวลา 13.30 นาฬิกา พบประชาชนจำนวน 120 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
สำหรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้น ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการในส่วนที่ดำเนินการได้ทันทีแล้ว ทั้งนี้ โครงการที่ประชาชนพึงพอใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด คือ การขุดลอกคลอง ปรับปรุงลำห้วย และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม
ทั้งนี้ อนุกรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการเสนอและบริหารงบประมาณ รู้จักสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
3. การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงนั้น มีข้อกังวลประการหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม คือ อันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นโดยรอบเสาสัญญาณ ดังนั้น ประชาชนต้องรับทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพด้วยว่า หากมีการตั้งเสาสัญญาณในพื้นที่ชุมชนแล้วประชาชนจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง
4. ประชาชนสามารถนำเทคโนโลยีสามรถปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ หากมีความเข้าใจและรู้จักใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้น
5. นอกจากจะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการหาความรู้เพิ่มเติมแล้ว อินเทอร์เน็ตยังเป็นช่องทางหนึ่งในการจำหน่ายสินค้า e-commerces อีกด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

Comments are closed.