สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ จังหวัดลำปาง มณฑลทหารบกที่ 32 ตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง หลายภาคส่วนร่วม จัดสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์


วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ จังหวัดลำปาง มณฑลทหารบกที่ 32 ตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จัดการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ เป็นประธานเปิดการสัมมนา พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษามาตรการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และพลตำรวจตรี ชูรัตน์ ปานเหง้า รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวต้อนรับ
การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ชมรม สมาคม อปพร. อสม. สื่อมวลชน ลูกเสือชาวบ้าน กลุ่มจิตอาสา ประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพ และชนเผ่าต่าง ๆ จำนวน 6,000 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้อง ตลอดจนเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างให้ตระหนักถึงความเป็นชาติไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี พันเอก วรวุฒิ แสงทอง อนุกรรมาธิการ (นายทหารปฏิบัติการประจำมณฑลทหารบกที่ 11 ช่วยราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครนายก) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของประเทศ”
ทั้งนี้ ก่อนการสัมมนา พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดโดยภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 22 หน่วยงาน รวม 24 บูธ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน