ข่าวรัฐสภา

จังหวัดอุทัยธานี คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ศาลาวัดบ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกำแพงเพชร (เขต 3) นำโดย พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังในประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับ และ นายปัญญา ใช้เฮง นายอำเภอบ้านไร่ บรรยายสรุปการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีโอกาสนี้ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ที่มุ่งสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล บทบาท ฃหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการตรากฎหมายที่มีเป้าหมายสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล มุ่งโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ ได้อธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล หลักเกณฑ์แนวทางลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ รวมทั้งโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน สนับสนุนเงินทุนให้ทุกหมู่บ้าน ๆ ละ 200,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลที่สะท้อนถึงความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง กล่าวคือ “เสนอมาจากประชาชน ทำโดยประชาชน และเพื่อประชาชน”
ทั้งนี้ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำตำบลเจ้าวัด ได้ดำเนินการเวทีที่ 4 “สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mind Set) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา” และ “รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสอบถามปัญหาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประมาณ 200 คน
จากนั้น คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เดินทางเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผ้าทอลายโบราณและให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน ณ บ้านผาทั่ง ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน