Uncategorized ข่าว นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส และเครือข่าย จัดกิจกรรม “เมาลิดุรรอซู้ล ลบความอาดูร เพิ่มพูนกำลังใจ” เลี้ยงอาหารแก่ผู้ต้องขัง 2,500 คน

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส และเครือข่าย จัดกิจกรรม “เมาลิดุรรอซู้ล ลบความอาดูร เพิ่มพูนกำลังใจ” เลี้ยงอาหารแก่ผู้ต้องขัง 2,500 คน

วันนี้ (25 ธ.ค. 62) ที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เมาลิดุรรอซู้ล ลบความอาดูร เพิ่มพูนกำลังใจ” ภายใต้โครงการ “คืนคนดีสู่สังคม : พัฒนาพัฒนาพฤตินิสัย” โดยมีนายณรงค์ อุรุวรรณ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส นายเมธา เมฆารัฐ ประธานศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ดร.วิสุทธิ์ บินลาเต๊ะ ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ นายซาฟีอี เจะเลาะ และประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีระหว่างผู้ต้องขังกับสังคมภายนอกถึงความเอื้อเฟื้อที่ดีต่อกัน และสร้างบรรยากาศที่ดีของการพัฒนาพฤตินิสัย ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสทางสังคมแก่ผู้ต้องขัง และเป็นแนวทางในการคืนคนดีสู่สังคมต่อไป
ที้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมโอสถทางใจ “เมาลิดุรรอซู้ล ลบความอาดูร เพิ่มพูนกำลังใจ” จากผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ รวมทั้ง “นาซีฮัต” จากประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และคณะ การมอบพรมละหมาดจำนวน 50 ผืน และชุดละหมาดจำนวน 10 ชุด ให้แก่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิด ซึ่งการที่ผู้ต้องขังมาอยู่ในเรือนจำเนื่องจากการทำผิดกฎหมาย จึงต้องมีการทบทวนสิ่งต่างๆที่ได้ทำ โดยขอให้กำลังใจในการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด รวมทั้งไม่กระทำผิดซ้ำอีก ซึ่งต้องใช้หลักการในการใช้ชีวิต รวมทั้งหลักธรรมทางศาสนา ต้องยึดหลักศาสนาที่ถูกต้อง ด้วยการเกรงกลัวต่อสิ่งที่ผิดบาป เมื่อพ้นโทษไปแล้วขอให้ไม่กลับมาอีก พร้อมทั้งขอให้กำลังใจผู้ต้องขังทุกคนในการดำเนินชีวิต เพื่อจะได้ออกไปพบกับครอบครัว และเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อไป