สพป.นศ. 2 เดินหน้าเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA


สพป.นศ. 2 เดินหน้าเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA วันที่ 26 เมษายน 2561 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018 โดยมีศึกษานิเทศก์ ครู สังกัด สพป.นศ. 2 เข้าร่วมโครงการ 70 คน ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ กล่าวว่า สพป.นศ. 2 ได้เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทดสอบออนไลน์ PISA ให้แก่ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอนได้นำกระบวนการฝึกทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์และฝึกแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินPISA ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมนานาชาติตลอดจนเป็นการเตรียมเด็กและเยาวชนให้พร้อมเข้ารับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ซึ่งจะมีการประเมินในปี 2018 นี้

และจากข้อมูล ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการ PISA มาอย่างต่อเนื่อง 6 ครั้ง โดยจากการเข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติแต่ละครั้ง สะท้อนตรงกันว่ากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึงเครื่องมือข้อสอบและวิธีการที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ยังไม่ตอบโจทย์กระบวนการแก้ปัญหาตลอดจนทักษะที่จำเป็นในการนำไปใช้ในการดำรงชีวิต ประกอบกับบริบทสถานศึกษาของไทยมีความแตกต่างกันในด้านและพื้นที่และส่งผลให้ภาพที่แตกต่างกัน อีกทั้งรูปแบบการสอบ PISA 2018 เป็นการสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์นั้นเพื่อเป็นการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมประเมินวิชา 2018 สพป.นศ. 2 จึงเร่งสนับสนุนให้มีการนำกระบวนการฝึกทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์และฝึกแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ครูและนักเรียนต่อไป