จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ทำการ


จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ทำการออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์(จังหวัดเคลื่อนที่)พร้อมมอบถุงยังชีพและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ยากไร้ณ วัดบ้านไร่ ตำบลพระนอน

เวลา 09.00 นาฬิกา นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดกิจกรรมการออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดบ้านไร่ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยเป็นการนำบริการตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานในระดับจังหวัด ไปให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดภาระเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย การเดินทาง อำนวยความสะดวก รวมถึงการรับฟังปัญาความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปแก้ไข ให้ความช่วยเหลือ ตรงกับความต้องการ ต่อไป พร้อมกับมอบเงินทุนอุปการะแก่เด็กแรกเกิด จำนวน 10 ทุนๆละ 1,000 บาท เงินทุนแก่นักเรียนยากจน จำนวน 5 ทุนๆละ 1,000 บาท และถุงธารน้ำใจ เครื่องสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น แก่ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ จำนวน 150 ชุด


ในการนี้ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้แจ้งข้อราชการที่สำคัญดังนี้ ความมีวินัย ความสุจริต ความเป็นจิตอาสา และในช่วงนี้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานและประชาชน ร่วมกันช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองอยู่เสมอ และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขอให้พี่น้องประชาชชน ปฎิบัติตามระเบียบกฎหมาย วินัยจราจร ขับขี่ให้ปลอดภัยโดยสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เพื่อช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุ การคาดเข็มขัดนิรภัย ขอความร่วมมือกรณีเมาไม่ขับและไม่ควรออกนอกบ้าน /////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ////