ข่าวเชียงใหม่

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2561 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายกฤษนันท์ ทองทิพย์ นายนพพล ฟูแสง นางสาวพรรณี วันชัย และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร อำเภอเป้าหมายโครงการรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพปี 2561 เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ ณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะและทักษะทางวิชาการด้านไม้ผล โดย ในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาลัยแม่โจ้เป็นวิทยากร โดยอาศัยงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการสัมมนาในครั้งนี้

Comments are closed.