พาณิชย์เชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมขึ้นทะเบียนสินค้า GI


พาณิชย์เชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมขึ้นทะเบียนสินค้า GI
วันนี้ (26 เม.ย. 61) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมหารือแนวทางนำผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยมีตัวแทนจากทั้งภาคส่วนราชการ เอกชน และกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน การกำหนดชื่อ ขอบเขตภูมิศาสตร์ การจัดทำข้อมูลประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนในแต่ละรายสินค้า เพื่อขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกวิน วิริยพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด เป็นประธานในการประชุม

cr @นิยดา/ พณจ.ชม.