ข่าวเชียงใหม่

คณะศูนย์อํานวยการใหญ่ (ศอญ.) โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดําริ “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ”

คณะศูนย์อํานวยการใหญ่ (ศอญ.) โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดําริ “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ” และคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามความก้าวหน้าและพิจารณาแผนดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า และลําน้ำสาขา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดําริ “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ รักษาการผู้บัญชาการสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษ ในพระองค์ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจติดตามความก้าวหน้าและพิจารณาแผนดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ขาและลำน้ำสาขา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงใหม่ และรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ทั้งโครงการผันน้ำจากลำน้ำแม่สาผ่านลำเหมืองสาเข้าสู่คลองแม่ข่า ช่วงต้นน้ำคลองแม่ข่า แผนการดำเนินการขุดลอกคลอแม่ข่า การรุกล้ำลำน้ำคลองแม่ข่า ลำน้ำสาขา และการแก้ไขปัญหา การแยกน้ำดี – น้ำเสีย และการบำบัดน้ำเสียคลองแม่ข่า และผลการดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึก และการให้การศึกษาแก่เยาวชน และประชาชนพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งคลองแม่ข่า

สำหรับในช่วงบ่าย คณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาคลองแม่ข่าตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จํานวน 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ถนนวงแหวนรอบที่สาม จุดตัดคลองแม่ข่า ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม โดยสำรวจเส้นทางน้ำแม่สา ที่จะไหลไปลงน้ำแม่ข่า จุดที่ 2 อาคารเอนกประสงค์ ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสันเหมือง ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม ซึ่งมีบ้านที่สร้างคร่อมลำน้ำได้ทำการรื้อถอนแล้วโดยกำลังทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 และร่วมสำรวจการก่อสร้างชลประทานขนาดเล็ก โครงการผันน้ำจากลำน้ำแม่สาผ่านลำเหมืองสาเข้าสู่คลองแม่ข่า เพื่อเป็นน้ำต้นทุนแก้ไขปัญหาน้ำเสียของคลองแม่ข่า โดยโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่ 1 จุดที่ 3 ชุมชนศรีลานนา ถนนโชตนา ซอย 12 อําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาภาค 3 ได้นำกำลังพร้อมเครื่องจักขุดลอกน้ำแม่ข่า จุดที่ 4 สะพานอัษฎาธร ตรวจเยี่ยมคลองแม่ข่าที่ชุมชนที่อยู่อาศัยใกล้คลองแม่ข่า ช่วยกันทำความสะอาด และตกแต่งทางเดินด้วยต้นไม้และดอกไม้

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ รักษาการผู้บัญชาการสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษ กล่าวว่า แผนดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ควรกำหนดขอบเขตให้ชัดเจน โดยให้ขอความร่วมมือกองทัพอากาศมาร่วมบินสำรวจภาพถ่ายทางอากาศ และขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีข้อมูล ภาพถ่าย นำมาประกอบการพิจารณากำหนดขอบเขตของคลองแม่ข่าให้ชัดเจน เพื่อการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์อย่างยั่งยืน ภายหลังดำเนินการขุดลอกคลองแม่ข่า และลำน้ำสาขาแล้วเสร็จ รวมทั้งต้องเร่งปลูกจิตสำนึกประชาชนให้ร่วมกันดูแล รักษา อนุรักษ์คลองแม่ข่า ซึ่งเป็น 1 ในชัยมงคลของจังหวัดเชียงใหม่


////////////////////////////
ณัฏฐ์ สินันตา / ส.ปชส.เชียงใหม่
26 เมษายน 2561

Comments are closed.