ราชบุรี//รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดงานมหากุศล.ชลวิถี.สมโภช 150 ปี คลองดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี.


ราชบุรี//รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดงานมหากุศล.ชลวิถี.สมโภช 150 ปี คลองดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี.
ที่บริเวณคลองดำเนินสะดวกหน้าวัดประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน

โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมข้าราชการ.นักการเมืองท้องถิ่นให้การต้อนรับ นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดำเนินสะดวก

กล่าวรายงาน ถึงการจัดงานในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากพระยาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ดำเนินการขุดครองดำเนินสะดวกในราว พ.ศ.2409

แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2411มีความยาว 32 กม.ผ่าน 3 จังหวัดได้แก่ จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร เชื่อมแม่น้ำท้าจีนกับแม่น้ำแม่กลอง เสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระราชทานนามคลองดำเนินสะดวกและเปิดใช้ใน วันที่ 25 พ.ค.2411 มาจนถึงปัจจุบัน ครบ 150 ปี คณะกรรมการจัดงานจึงได้พร้อมใจกันจัดงานมหากุศล.ชลวิถี.สมโภช 150 ปีคลองดำเนินสะดวก การบวงสรวงสักการะสิ่งศักสิทธิ์ การ
แห่พระทางเรือ.การจำหน่ายพืชผักผลไม้.ของเกษตกร.การแสดงแสงสีเสียง.การแสดงพื้นบ้าน ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวดำเนินสะดวก.อำเภอดำเนินสะดวกจ.ราชบุรี

 

……สุพจน์ วรสหวัฒน์ ราชบุรี/รายงาน